KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links Denne delen av KommuneProfilen oppdateres. Det kan forstyrre driften
Økonomi  > Om Statistikken

 Generelt
Statistikken under Økonomi er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Lenkene nedenfor peker til SSBs egne statistikksider – hvor det finnes omtale av datagrunnlag mv. . (Obs: åpner i egen arkfane)
 Skatteinngang  
 Varehandel – omsetningsstatistikk  
 Kommunal økonomi - Kommuneregnskap    
 Regionalt nasjonalregnskap    - er grunnlaget for regional verdiskapning og produksjon
 Lønnssummer i privat sektor  

Skatteinngang
SSBs statistikk over Skatteregnskap  er grunnlaget for modulene om skatteinngang. Statistikken publiseres av SSB månedlig. På KommuneProfilen publiseres bare årlige tall. Vi beregner og framskriver imidlertid foreløpige tall for siste hele år basert på utviklingen hittil i året – sammenliknet med samme periode året før. Mer om beregningene finnes her.

Varehandel - omsetningsstatistikk
SSBs statistikk over Omsetning i detaljhandelen  er grunnlaget for modulene om varehandel i alt og varehandel per innbygger. Statistikken bygger igjen på oppgaver fra merverdiavgiftsregisteret. SSB publiserer tall som viser varehandel per innbygger på kommunenivå etter årets slutt og etter 3.termin. Beregninger av samlet omsetning er gjort av KommuneProfilen – ved å kople omsetning per innbygger med folketallet i regionene. Det gir neppe helt presise tall – men de er gode nok.

Kommunal økonomi - kommuneregnskap
SSBs statistikk over Kommuneregnskap  er grunnlaget for modulene om kommunal økonomi. Endelige tall publiseres av SSB 15. juni hvert år – som en del av KOSTRA-systemet. Regnskapsmessige nøkkelatll er beregnet av KommuneProfilen – men er basert på regnskapstallene og følger standard definisjoner. (se fotnoter på tabellene). Tallene for fylker og regioner mv er aggregert fra kommunene i regionene.

Regionalt nasjonalregnskap
SSBs statistikk over Fylkesfordelt nasjonalregnskap  er grunnlaget for modulene om verdiskaping og produksjon i fylkene. SSB publiserer fylkesvis nasjonalregnskap hvert annet år. Tall for kommuner og mindre regioner publiseres ikke av SSB – så KommuneProfilen har tall bare for fylker og landsdeler.

Lønnssummer i privat sektor
SSBs statistikk over Grunnlag for merverdiavgift  inneholder tall for samlede Lønnssummer i privat sektor. Dette høres spesielt ut – men er i ferd med å bli et sentralt nøkkeltall i nytt system for fordeling av skattemidler. Kommunene inntekter vil fra 2016 påvirkes av deres andel av veksten i lønnsummer i privat sektor. Utfyllende beskrivelse kommer. Se også beskrivelsen i Kommuneproposisjonen for 2016  avsnitt 9.1.2 Ny inntekt fra lokal verdiskaping.
KommuneProfilen

Statistiske ferdigvarer
KommuneProfilen gir deg statistiske ferdigvarer til regionale analyser. KommuneProfilen gir deg raskt og enkelt grunnlag for å beskrive status og utvikling i egen region - og for sammenlikning med regionale konkurrenter.

Velg regionalt nivå
KommuneProfilen inneholder næringsøkonomiske nøkkeltall for alle landets 428 kommuner, for 90 regioner og også for fylker og landsdeler, storbyområder mv.

Klipp og lim - spar tid og penger
KommuneProfilen er bygd opp med figurer og oversiktlige tabeller - som kan sorteres og filtreres etter egne behov.
 Klipp ut figurer og tabeller og lim de inn i egne analyser og dokumenter. På den måten har du datagrunnlaget for en regional analyse i en fart. Slik spares tid og penger på eget detaljarbeid.

Offisielt datagrunnlag
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk. Vi har 30 års erfaring fra statistikkarbeid i SSB.

Løpende oppdateringer
Innholdet i KommuneProfilen holdes løpende oppdatert. Ny statistikk legges inn på KommuneProfilen straks den er publisert fra SSB. Du finner en kalender som viser kommende oppdateringer.

Regionale fakta i lomma
KommuneProfilen kan brukes på Nettbrett og mobiltelefon. Ha alltid regionalt faktagrunnlag tilgjengelig - i møter og drøftinger.

Andre perspektiver?
Ta kontakt hvis du savner perspektiver som er viktige for deg. Vi bygger raskt opp nye moduer - så langt statistikkgrunnlaget tillater.

KommuneProfil på eget nettsted?
Innhold fra KommuneProfilen kan integreres på andre nettsteder. Ta kontakt for å drøfte opplegg og innhold.
 

     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss