KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Inntekt og Formue
Inntekt og formue > KommuneFakta for din kommune
Husholdningenes inntekter - formue - gjeld og lavinntekt > KommuneFakta for din kommune

Inntekt
Bruttoinntekt per innbygger. Gjennomsnitt og median. 2000-2018
Inntektsfordeling. Antall personer etter inntektsintervaller. 2002-2018
Bruttoinntekt for kvinner og menn. 2000-2018
Inntektspredning. Forholdet mellom gjennomsnittlig og median bruttoinntekt. 2000-2018
Husholdningenes inntekter.2006-2018

Formue
Formue per innbygger. Gjennomsnitt og median. 2000-2018
Formuespredning. Forholdet mellom gjennomsnittlig og median formue. 2000-2018
Boligverdi etter type bolig. Gjennomsnitt og median. 2010-2018
Husholdningenes formue og gjeld.2009-2018

Gjeld
Gjeld per innbygger. Gjennomsnitt og median. 2000-2018
Gjeld i prosent av inntekt og formue. Gjennomsnitt og median. 2000-2018
Husholdningenes formue og gjeld.2009-2018

Skatt
Utliknet skatt per innbygger. Gjennomsnitt og median. 2000-2018
Skatt og Skatteprosent. Gjennomsnitt og median. 2000-2018
Formueskatt. Antall personer med formueskatt og utliknet beløp per person og ialt. 2000-2018
Eiendomsskatt. Utliknet eiendomsskatt etter type eiendom. 2007-2018  

Inntekt, formue, gjeld og skatt - oversikt
Inntekt, formue, gjeld og skatt per innbygger. Gjennomsnitt og median. 2000-2018

Husholdningenes Inntekt, formue og gjeld
Husholdningenes inntekter.2006-2018
Husholdningenes formue og gjeld.2009-2018

Lavinntekt og inntektsforskjeller
Husholdninger med lavinntekt. 2005-2018
Barn i husholdninger med lavinntekt. 2005-2018
Inntektsforskjeller mellom husholdninger. Gini-koeffisient og P90/P10-forholdet. 2009-2018
Inntektspredning. Forholdet mellom gjennomsnittlig og median bruttoinntekt. 2000-2018
Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner

Inntekt og formue > Om innholdet
Modulene under Inntekt og Formue viser hvordan inntekt og formue - gjeld og skatt har utviklet seg i regionene siden år 2000 - og hvordan de varierer mellom regionene.
Det er moduler som viser bruttoinntekten per innbygger - målt som gjennomsnitt og median. Det er moduler som viser inntekten for kvinner og menn - og spredningen på inntektsintervaller.
Samlet formue per innbygger er belyst som gjennomsnitt og median. Det er også moduler som viser formuens fordeling på realkapital og på finanskapital. I tillegg er det moduler som viser skattemessige boligverdier.
Utviklingen i innbyggernes gjeld er belyst som gjennomsnitt og median - og i egne moduler som viser gjelden i prosent av inntekt og formue.
Moduler med skatt og skatt som prosent av inntekt viser hvordan innbyggerne på denne måten bidrar til finansiering av fellesgoder.
I tillegg er det egne moduler om formuesskatt, toppskatt og eiendomsskatt. Her ser man hvor mye disse skatteformene betyr - og hvor mange som betaler skatt på formue osv.

Modultyper og perspektiver
Velg temaområde fra menyen til venstre. Du kommer da inn på en modul som beskriver struktur og utvikling for "DinRegion". Du velger egen region i valgboksene på modulen.
Det finnes imidlertid flere modultyper for hvert tema-område. Du finner meny med lenker til andre modultyper øverst på hver modul.
Mer informasjon om modultyper og hvordan de brukes finnes her
     
     
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss