KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Arbeidsmarked
Arbeidsmarked > Oppsummerende KommuneFakta
Sysselsettingsandel og Arbeidsledighet > Oppsummerende KommuneFakta
Kvartalsbarometer > Arbeidsmarked

Yrkesdeltaking
Yrkesdeltaking. Sysselsatte per 100 innbyggere. I alt og i aldersgrupper. 2000-2018
Yrkesdeltaking. Sysselsatte per 100 innbyggere. Kvinner og menn. 2000-2018
Yrkesdeltakelse for innvandrere etter landbakgrunn - sammenliknet med etnisk norske. 2008-2019

Sysselsetting i alt
Sysselsetting i alt. 2000-2019
Sysselsetting. Kvartalsvis utvikling. 2016-2019
Sysselsettingsvekst fra 2005 til 2019. Offentlig og privat sektor. Kommuner, fylker, regioner og landsdeler
Sysselsatte innvandrere etter landbakgrunn - sammenliknet med etnisk norske. 2008-2019

Arbeidsledighet og arbeidsmarkedstiltak
Arbeidsledighet - Månedstall. Antall og andel arbeidsledige. Måneder 2013-2019
Arbeidsledighet - Årstall. Antall og andel arbeidsledige i alt og etter kjønn og alder. 2000-2018
Arbeidsledighet for innvandrere etter landbakgrunn - sammenliknet med etnisk norske. Kvartaler. 2008-2019
Arbeidsmarkedstiltak. Samlet og for innvandrere etter landbakgrunn. Kvartaler. 2008-2019
Arbeidsledighet og arbeidsmarkedstiltak. Samlet og for innvandrere etter landbakgrunn. Kvartaler. 2008-2019

Næringsstruktur - sysselsatte fordelt på næringsområde
Sysselsetting etter hovednæringer. 2008-2019
Sysselsetting etter detaljerte næringer. 2008-2019
Sysselsetting. Velg næringsgruppe. 2008-2018

Offentlig og privat sektor
Sysselsetting i offentlig og privat sektor. 2000-2019
Sysselsettingsvekst fra 2005 til 2019. Offentlig og privat sektor. Kommuner, fylker, regioner og landsdeler

Kommunal sektor - etter virksomhetstype
Sysselsetting i kommunal sektor etter virksomhetsområde. 2008-2017

Kvinner og menn
Sysselsatte kvinner og menn. 2000-2019
Sysselsatte kvinner og menn - etter aldersgruppe. 2000-2019

Utdanningsnivå og kompetanse
Sysselsatte etter utdanningsnivå. 2000-2019

Pendling og sysselsettingsbalanse
Innpendling, utpendling og pendlingsbalanse. 2000-2019
Pendlingsstrømmer til og fra kommuner. 2000-2017

Innvandrere - sysselsetting og yrkesdeltakelse
Sysselsatte innvandrere etter landbakgrunn - sammenliknet med etnisk norske. 2008-2019
Yrkesdeltakelse for innvandrere etter landbakgrunn - sammenliknet med etnisk norske. 2008-2019
Arbeidsledighet for innvandrere etter landbakgrunn - sammenliknet med etnisk norske. 2008-2019
Arbeidsmarkedstiltak. Samlet og for innvandrere etter landbakgrunn. Kvartaler. 2008-2019
Arbeidsledighet og arbeidsmarkedstiltak. Samlet og for innvandrere etter landbakgrunn. Kvartaler. 2008-2019

Uføretrygd og pensjon
Uføretrygd. Antall og andel innbyggere med uføretrygd. 2000-2019
Uføretrygd. Antall og andel innbyggere med uføretrygd - etter kjønn og alder. 2000-2018
Alderstrygd, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Antall og andel innbyggere. 2010-2019

Sykefravær
Legemeldt sykefravær. Sykefraværsprosent og antall sykedager. Kvinner og menn. 2015-2019
Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner

Arbeidsmarked > Om innholdet
Modulene under Arbeidsmarked viser struktur og utvikling i sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet.
Her finnes moduler som belyser utviklingen i den samlede sysselsettingen i regionene og hvordan sysselsettingen fordeler seg på næringsområder og på offentlig og privat virksomhet.
Det finnes moduler som viser sysselsettingens fordeling på kvinner og menn, etter alder og om avtalt arbeidstid er heltid eller deltid. Dessuten belyses de sysselsattes utdanningsnivå og kompetanse.
Som hovedregel er sysselsettingen i regionene beskrevet etter arbeidssted - og viser altså de som fysisk jobber i regionene. I noen moduler er sysselsettingen også beskrevet etter bosted. Og modulene under Pendling og sysselsettingsbalanse kopler disse to størrelsene logisk sammen. Der vises pendlingen inn og ut av regionene.
Det er egne moduler som belyser sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledigheten for innvanderer-befolkningen. I disse modulene er sysselsettingen basert på bosted.

Modultyper og perspektiver
Velg temaområde fra menyen til venstre. Du kommer da inn på en modul som beskriver struktur og utvikling for "DinRegion". Du velger egen region i valgboksene på modulen.
Det finnes imidlertid flere modultyper for hvert tema-område. Du finner meny med lenker til andre modultyper øverst på hver modul.
Mer informasjon om modultyper og hvordan de brukes finnes her .     
     
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss