KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links
Befolkning - Struktur og utvikling
Befolkning > Oppsummerende KommuneFakta
InnvandrerBefolkningen > Oppsummerende KommuneFakta
Husholdninger > Oppsummerende KommuneFakta
Befolkningsframskrivninger til 2040 > Oppsummerende KommuneFakta
Befolkningens alder - struktur og utvikling > Oppsummerende KommuneFakta

Befolkningsutvikling og endringer 2000-2018
Befolkningsutvikling 2000-2018. Årlig utvikling
Befolkningsendringer 2000-2018. Samlet oversikt
Befolkningsomløp. Tilgang/Avgang og Endringsindekser. 2000-2018
Brutto befolkningstilgang og -avgang etter type. 2000-2018


Kvartalsvise befolkningsendringer siste år
Kvartalsvise befolkningsendringer. 1. kvartal 2014 - 3. kvartal 2018
Befolkningsendringer hittil i 2018 (per 3. kvartal)

Befolkningsfremskrivninger 2020-2040
Befolkningsutvikling 2000-2040 i din kommune. Ulike framskrivningsalternativer.
Befolkningsendring fra 2018 til 2040. Sammenlikne kommuner og andre regioner
Befolkningsendring fra 2018 til 2040 i norske byer. Sammenlikne byer
Befolkning 2000-2040. Aldersstruktur og gjennomsnittlig alder. Ulike framskrivningsalternativer.
Befolkning 2000-2040. Innbyggere i yrkesaktiv alder og i ikke-yrkesaktiv alder. Ulike framskrivningsalternativer.

Aldersstruktur
Befolkning etter aldersgrupper og gjennomsnittlig alder. 2000-2018
Kvinner og menn. Gjennomsnittlig alder og aldersstruktur. 2000-2018

Innvandring og innvandrere
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Antall og andel. 2000-2018
Innvandrere etter landbakgrunn. Antall og andel. 2017
Innvandrere - fordelt på førstegenerasjon og norskfødte med innvandrerforeldre. 2000-2018
Innvandring og utvandring - og innvandringsoverskudd. Årlig utvikling 2000-2017
Innvandrere og flytting. Netto innenlandsk innflytting - innvandrere og etnisk norske. 2008-2017
Innvandrere på introduksjonskurs. 2013-2016

Fødsel og død
Fødte, døde og fødselsoverskudd. 2000-2017

Innflytting og utflytting
Innenlandske flyttinger. Innflytting, utflytting og flyttebalanse. 2000-2017
Flyttinger innen egen kommune. 2003-2017
Samlede flyttinger. Innflyttinger, utflyttinger og flyttinger innen samme kommune. 2003-2017
Innvandrere og flytting. Netto innenlandsk innflytting - innvandrere og etnisk norske. 2008-2017

Kvinner og menn
Kvinner og menn. Antall og andel i alt og i utvalgte aldersgrupper. 2000-2018
Kvinner og menn. Gjennomsnittlig alder og aldersstruktur. 2000-2018

Sivilstand - ekteskap, separasjoner og skilsmisser
Innbyggere etter sivilstand. 2000-2017
Ekteskap, separasjoner og skilsmisser. 2000-2016

Bosetting og Areal - tettbygd og spredtbygd
Befolkning og areal - Tettbygd og spredtbygd. Vernet areal. 2002-2017

Husholdninger - etter type og størrelse
Husholdninger etter type husholdning. Antall og andel. 2005-2018
Personer etter type husholdning. Antall og andel. 2005-2018
Husholdninger med barn etter type husholdning. Antall og andel. 2005-2018
Par med og uten barn etter type samboerskap. Antall og andel. 2005-2018
Antall husholdninger og personer per husholdning. 2005-2018Verdens Befolkning 1950-2100
Folkemengde for land og verdensdeler 1950-2100
Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner

Befolkning > Om innholdet
Modulene under Befolkning viser struktur og utvikling i befolkningen i kommuner og regionener. Her finnes
Under Befolkningsutvikling og endring 2000-2017 finnes moduler som belyser den aggregerte befolkningsutviklingen siden år 2000. Her vises den samlede tilveksten i perioden og hvordan fødsel/død, innflytting/utflytting og innvandring/utvandring har bidratt til endringene.
I tillegg er det egne moduler som viser den årlige utviklingen i fødselsoverskudd, innenlands flytting og innvandring.
I de fleste kommuner og regioner har det skjedd store endringer i befolkningsstrukturen siden år 2000. Disse belyses gjennom befolkningens aldersstruktur - og ikke minst gjennom innvandrerbefolkningens betydning.
Innvandrerbefolkningens utvikling, betydning og struktur er belyst i egne moduler.
Befolkningsframskrivningene belyser forventede endringer i regionenes folketall og befolkningsstruktur framover. De er basert på beregninger fra Statistisk sentralbyrå og dekker årene fram til 2040.
For å sette utviklingen i Norge i et større perspektiv er det også lagt inn moduler som viser utvikling og struktur i Verdens befolkning fram til 2100. Datagrunnlaget for disse modulene er hentet fra FN's Population Division.

Modultyper og perspektiver
Velg temaområde fra menyen til venstre. Du kommer da inn på en modul som beskriver struktur og utvikling for "DinRegion". Du velger egen region i valgboksene på modulen.
Det finnes imidlertid flere modultyper for hvert tema-område. Du finner meny med lenker til andre modultyper øverst på hver modul.
Mer informasjon om modultyper og hvordan de brukes finnes her .

 
     
     
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss