KommuneProfilen ... Statistikk og Nøkkeltall for din kommune    

Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links
 
Befolkning - Struktur og utvikling
Befolkning > Oppsummerende KommuneFakta
InnvandrerBefolkningen > Oppsummerende KommuneFakta
Husholdninger > Oppsummerende KommuneFakta
Befolkningsframskrivninger til 2050 > Oppsummerende KommuneFakta
Befolkningens alder - struktur og utvikling > Oppsummerende KommuneFakta
Kvartalsbarometer > Befolkning

Befolkningsutvikling og endringer 2000-2024
Befolkningsutvikling 2000-2024. Årlig utvikling
Befolkningsendringer 2000-2023. Samlet oversikt
Befolkningsomløp. Tilgang/Avgang og Endringsindekser. 2000-2023
Brutto befolkningstilgang og -avgang etter type. 2000-2023  

Kvartalsvise befolkningsendringer siste år
Kvartalsvise befolkningsendringer. 1. kvartal 2015 - 1. kvartal 2024
Befolkningsendringer hittil i 2024 (per utgang 1. kvartal)

Befolkningsfremskrivninger 2020-2050
Befolkningsutvikling 2000-2050 i din kommune. Ulike framskrivningsalternativer.
Befolkningsendring fra 2020 til 2050. Sammenlikne kommuner og andre regioner
Befolkningsendring fra 2020 til 2050 i norske byer. Sammenlikne byer
Befolkning 2000-2050. Aldersstruktur og gjennomsnittlig alder. Ulike framskrivningsalternativer.
Befolkning 2000-2050. Innbyggere i yrkesaktiv alder og i ikke-yrkesaktiv alder. Ulike framskrivningsalternativer.

Aldersstruktur
Befolkning etter aldersgrupper og gjennomsnittlig alder. 2000-2024
Kvinner og menn. Gjennomsnittlig alder og aldersstruktur. 2000-2024

Innvandring og innvandrere
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Antall og andel. 2000-2024
Innvandrere etter landbakgrunn. Antall og andel. 2024
Innvandrere - fordelt på førstegenerasjon og norskfødte med innvandrerforeldre. 2000-2024
Innvandring og utvandring - og innvandringsoverskudd. Årlig utvikling 2000-2023
Innvandrere og flytting. Netto innenlandsk innflytting - innvandrere og etnisk norske. 2008-2021
 
Fødsel og død
Fødte, døde og fødselsoverskudd. 2000-2023

Innflytting og utflytting
Innenlandske flyttinger. Innflytting, utflytting og flyttebalanse. 2000-2023
Flyttinger innen egen kommune. 2003-2023
Samlede flyttinger. Innflyttinger, utflyttinger og flyttinger innen samme kommune. 2003-2023
Innvandrere og flytting. Netto innenlandsk innflytting - innvandrere og etnisk norske. 2008-2021

Kvinner og menn
Kvinner og menn. Antall og andel i alt og i utvalgte aldersgrupper. 2000-2024
Kvinner og menn. Gjennomsnittlig alder og aldersstruktur. 2000-2024

Sivilstand - ekteskap, separasjoner og skilsmisser
Innbyggere etter sivilstand. 2000-2024
Ekteskap, separasjoner og skilsmisser. 2000-2023

Bosetting og Areal - tettbygd og spredtbygd
Befolkning og areal - Tettbygd og spredtbygd. Vernet areal. 2002-2023

Husholdninger - etter type og størrelse
Husholdninger etter type husholdning. Antall og andel. 2005-2022
Personer etter type husholdning. Antall og andel. 2005-2022
Husholdninger med barn etter type husholdning. Antall og andel. 2005-2022
Par med og uten barn etter type samboerskap. Antall og andel. 2005-2022
Antall husholdninger og personer per husholdning. 2005-2022
       
 


OmKommuneProfilen      Publiseringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontakt oss