KommuneProfilen   ...Statistikk og nøkkeltall for din kommune  Skip Navigation Links Skip Navigation Links Skip Navigation Links   
Skip Navigation Links OBS OBS: KommuneProfilen er satt på pause i 2021 - inntil vi finner en teknisk og økonomisk modell som kan forsvare videre drift. Det betyr at innholdet inntil videre ikke oppdateres. Nettsidene fungerer fortsatt - men kan laste tregt. Beklager.
Næringsstruktur - og utvalgte næringer
Næringsstruktur og -utvikling > Oppsummerende KommuneFakta
Velg næring > Sysselsatte og bedrifter i din kommune

i) Næringsoversikter
Næringsstruktur - sysselsatte og bedrifter fordelt på næringsområde
Sysselsetting etter hovednæringer. Antall og andel. 2008-2019
Sysselsetting etter detaljerte næringer. Antall og andel. 2008-2019
Bedrifter etter hovednæringer. Antall og andel. 2009-2019
Bedrifter etter detaljerte næringer. Antall og andel. 2009-2019
Verdiskaping etter hovednæringer. Mill.kr. og andel. 2010-2018

Velg næring > Sysselsetting og bedrifter og verdiskaping
Sysselsatte og bedrifter. Oversikt. Velg næringsgruppe. 2008-2018
Sysselsetting. Velg næringsgruppe. 2008-2018
Bedrifter. Velg næringsgruppe. 2009-2019
Verdiskaping og sysselsetting. Velg næringsgruppe. 2008-2018 (Fylker og landsdeler)

ii) Næringsspesifikke oversikter
Jordbruk - Skogbruk - Fiske
Sysselsetting, bedrifter - og næringenes betydning. 2008-2019
Jordbruk. Jordbruksareal i alt, etter type og jordbruksarealets betydning. 2000-2017
Jordbruk. Jordbruksbedrifter etter type og størrelse. 2000-2017
Jordbruk. Husdyr etter type. 2000-2017
Skogbruk. Skogbruksareal i alt og skogbruksarealets betydning. 2000-2017
Skogbruk. Hogstvolum og verdi for avvirket skog. Absolutte tall og betydning. 2000-2018
Fiskeri. Sjøfiske. Mengde og verdi etter ilandføringssted og fartøyets hjemsted. 2000-2016

Varehandel
Sysselsetting, bedrifter - og varehandelsnæringens betydning. 2008-2019
Varehandel. Samlet omsetning. 2008-2018
Varehandel. Omsetning per innbygger. 2008-2018

Reiselivsnæringen
Se > Statistikknett Reiseliv - vårt nettsted for reiselivsnæringen i regionalt perspektiv

Industri
Sysselsetting, bedrifter - og industrinæringenes betydning. 2008-2019

Bygg og anleggsvirksomhet
Sysselsetting, bedrifter - og bygge og anleggsnæringens betydning. 2008-2019

Oljenæringen og bergverk
Sysselsetting, bedrifter - og olje- og bergverksnæringens betydning. 2008-2019

Transport og lagring
Sysselsetting, bedrifter - og transportnæringenes betydning. 2008-2019

Informasjon og kommunikasjon - IKT
Sysselsetting, bedrifter - og IKT-næringenes betydning. 2008-2019
Internett. Private bredbåndsabonnement. Antall i alt og per 100 husholdninger. 2005-2018
Internett. Bredbåndsabonnement i bedrifter. 2005-2018

Bank og forsikringsvirksomhet
Sysselsetting, bedrifter - og bank og forsikringssnæringens betydning. 2008-2019

Bakgrunn
Datagrunnlag  > Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer  > Neste oppdateringer
Modultyper  > Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett  > Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss  > Her finner du kontaktinformasjoner

Næringer > Om innholdet
Modulene under Utvalgte næringer belyser forskjeller i næringsstruktur mellom regionene - og viser utviklingen i sysselsetting, antall bedrifter og bedriftenes størrelse for utvalgte næringer. For noen næringer - som for primærnæringene, varehandel og IKT - gis det dessuten annen utfyllende informasjon om struktur og utvikling.
Næringsstrukturen belyses både med antall sysselsatte og antall bedrifter. Modulene viser nærngenes omfang i regionene og hvor mye de betyr i forhold til andre næringer.
Utviklingen i næringene er vist med antall sysselsatte og antall bedrifter - og beskriver årlige endringer.
Næringenes betydning i en region er beskrevet blant annet med regionens markedsandel på landsbasis og i eget fylke.
Dessuten brukes "Lokaliseringsfakor" som et mål på næringenes regionale betydning. (se beskrivelse på modulene).

Modultyper og perspektiver
Velg temaområde fra menyen til venstre. Du kommer da inn på en modul som beskriver struktur og utvikling for "DinRegion". Du velger egen region i valgboksene på modulen.
Det finnes imidlertid flere modultyper for hvert tema-område. Du finner meny med lenker til andre modultyper øverst på hver modul.
Mer informasjon om modultyper og hvordan de brukes finnes her .       
     
     


OmKommuneProfilen      Oppdateringer      Datagrunnlag      Regionale Inndelinger      Hjelp

 Kontaktinformasjon      Om Oss